Vandværket skal sikre en korrekt aflæsning af vandforbruget for hver enkelt parcel. Det vil sige at vandmåleren skal udskiftes eller stikprøvekontrolleres med jævne mellemrum.

Vandværket vælger hvilken af de to ovenstående typer der vælges.

Vandmåleren skal udskiftes ca. for hvert 9. år.

Udskiftning af vandmåleren skyldes slid. Ved slidte vandmålere kan aflæsningen af vandforbruget evt. være unøjagtig.

Ved stikprøvekontrol, testes vandmålerens nøjagtighed, og at måleren er i orden. Er måleren i orden kan den forblive opsat i en længere periode - afhængig af stikprøvekontrollens resultat.

Test og dokumentation for målerens nøjagtighed skal foretages af et godkendt laboratorium.

Det er grundejerens ansvar at vandmåleren er tilgængelig, og at husets vandinstallationer kan tåle udskiftning af denne.

Er ejendommens vandinstallationer af ældre dato, og med f.eks. rustne vandrør, skal grundejeren for egen regning sørge for at bringe vandinstallationerne i orden.